நஷ்டம்- லாபம் -கஷ்டம்

பெட்ரோல் விலை உயர்வால்
காரு ஓடாமல் நிற்க

தான் பெற்ற வரம் போல்
ஆடு அதன் மேலேறி
மரக்கிளை இலைகளைத் திங்க

ஒருவர் நஷ்டம்
மற்றொருவர் லாபம்
இந்தப் பொருளாதாரம்
புரிவது தான் கஷ்டம்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s