குடை எதற்கு ?

நமக்கிடையே
குடை எதற்கு ?

நீ விழுந்து
அதில் நான் நனைந்து
என் அகம் மலர்ந்து
என் உடல் குளிர்ந்து
நான் மகிழ்ந்த போது

என் வயது அது குறைந்து
சிறுவயது நினைவுகள்
என் முன் வந்து நிற்கிறது
காலம் பின்னோக்கி நகர்கிறது

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s