பெயர் மாற்றம் வேண்டும்

எதிர்க்கட்சி என்பதனால்
எல்லாவற்றையும் எதிர்க்கிறதோ ?

பெயரை மாற்றி வைத்தால் என்ன?
ஆராய்ந்து ஆலோசனை கூறும் கட்சி என்று

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s