கிடைக்குமா ?

கிடைக்குமா Gas அடுப்புக்கு இந்த மரியாதை

இதைப் பற்றி நிறையப் பேருக்கு இன்று தெரியாதே

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s