தபால் பெட்டி

எப்போதும்
பிற விலாசங்களுக்குச்
சரியாக நீ அனுப்பி
விடுகிறாய்

உன் விலாசம்
அது தான் தெரிவதில்லை
இப்பொழுது

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s