அவள் தலைதான்

இவ்விருவரும் வெகுநேரம்
தலையசைத்துப் பேசினர்

உருண்டது என்னவோ 
வெகு தூரத்திலிருந்த
அவள் தலை தான்.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s