ஏன் ஐந்தறிவு ?

என்வழி வந்தவனுக்கு ஆறறிவு
பின் எனக்கு மட்டும் ஏன் ஐந்தறிவு ?

கேள்வி எழுந்தது அதன் மனதுக்குள்ளே
அதற்கு விடை கிடைத்தவுடன் தான் எழுமோ ?
அது தெரியவில்லை

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s