இலை இழந்து

Photo Credit : Unknown Photographer

இலை இழந்து
தன் நிலை தளர்ந்து
தனியே மரம் நிற்க

அதை அறிந்து
மரத்தின் துயர் உணர்ந்து
வென்மேகம் கீழறங்கி
மரக்கிளைகளின் மேல் நிற்க

துயர் களைந்தது
மரத்திற்கு

மனம் மகிழ்ந்தது
அதைப் பார்த்தோருக்கு

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s