அப்பத்தா அப்படித்தான்

உன் ஏக்கம்
அதன் இயக்கம்
ஏற்படுத்துமே
உன் பேரனின் மனதில் தாக்கம்

அவன் WFH option கேட்டு
விரைவில் ஊர் வந்து சேருவான்
உன் அன்பில் நனைந்து
இன்னும் பல கதைகள் கேட்க

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s