நட்பு

முன்னோக்கிப் போகும் பயணம் தான்

பின் அமர்ந்து
கடந்தவற்றை அலசும் நட்பு.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s