பசுமை

படம் எடுத்தவர் யார் என்று தெரியவில்லை அவருக்கு என் நன்றி

பசுமை பின்னே இருக்க
நீ எதை நோக்கி ஓடுகிறாய் முன்னே ?

பசுமைக்கு நடுவே இருந்தால் ஆனந்தம்
இது புரிந்துவிட்டால் பேரானந்தம்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s