சமத்துவம்

Photo Credit : Unknown Photographer

ஒரு புறம் கருப்பு
ஒரு புறம் வெள்ளை
பலர் கேட்கும்
சமத்துவம் இங்கே

இரண்டுமே வண்டியை இழுக்கிறது
அயராது உழைக்கிறது
இவ்விரண்டுக்கும் வேண்டியது பின்னே நிறையவே இருக்கிறது

இந்தப் படம் பாடம் ஆக வேண்டும்
இதில் உள்ளது போல் எல்லா இடத்திலும்
சமத்துவம் மலர வேண்டும்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s