குதிரைத்திறன்

படம் எடுத்தவர் யார் என்று தெரியவில்லை அவருக்கு நன்றி

பல குதிரைத்திறன்
சக்தி கொண்ட கார் தான்

இருந்தும் அதை வாங்கும் திறன்
தந்தது எருமை பால் விற்றதால் தான்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s