கப்பல்

அப்போது
என் வயது ஏழு
பல கப்பல்களுக்கு நான் அதிபர்
பல மிதந்தன சில மூழ்கின
அது மழை காலம்
காகிதத்தில் கப்பல் சாத்தியம்
மழையில் நனைந்த சந்தோஷம்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s