வானமே எல்லை

வானமே எல்லை எனக்கு
எல்லைகளே இல்லை உனக்கு

உன்போல் விண்ணிலே
பறக்க வேண்டும் நானும்

மேலிருந்து இவ்வுலகை
காண வேண்டும்
ஒவ்வொரு நாளும்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s