ஆசை

கதிரவனை மறைக்க
தென்னைக்கு ஆசை

அதை வானத்திடம் சொல்ல
அது அகல் வட்டம் போட்டு
கதிரவனை மடக்க

தென்றல் வீச
தென்னை அசைய
அதன் ஆசை மலர்ந்தது

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s