பாட்டி – வடை

எப்போதாவது ஒருவர்
வருவார் நிலவுக்கு

எப்போதும் நீ சுடும் வடை
அது யாருக்கு ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s