பத்து – முத்து

கால்பந்து ஆடுகளம்
வெல்பவனும் அடிப்பான்
தோற்பவனும் உதைப்பான்
படாதபாடு படும் அந்தப்பந்து
ஆனால் அதுவின்றி இல்லை ஆட்டம்

அடிபட்டாலும்
உதைபட்டாலும்
வாழ்க்கை களத்தில்
முந்த வேண்டும்
நான் இன்றி எதுவும் இல்லை என்று

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s