வள்ளி அல்லது தேவானை

Photo : R Rangaraju

அந்த வீட்டிற்குப்
புதிதாக வந்தவளின்
பெயர் நிச்சயம்
வள்ளி அல்லது தேவானை

நேற்றுவரை
தூதுவந்த புறா வரவில்லை
மயில் வந்துள்ளது

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s