வானம்

நிமிர்ந்து பார்த்தேன்
படர்ந்த வானம்
எல்லைகள் மறைந்தது
புது நம்பிக்கை பிறந்தது

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s