மாறுவேடத்தில் வந்தாயோ?

கதிரவன் உடையணிந்து
மாறுவேடத்தில் வந்தாயோ?

இரவை ஏமாற்றவா ?
இருளை வெறுப்பேற்றவா?

உன்னை நான் எச்சரிக்கிறேன்
கவிஞர்களின் நித்திரை
கலைந்து விட்டால்

அவர்கள் எழுந்து
கதிரவனைப் போற்றுவாரடி
பிறகு உன் கதி என்னவாகுமடி

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s