நிலவைக் கீழே விட்டு விடாதே

Neil Armstrong நிலவில் கால் பதித்தார்

உன் Arms so strong நிலவையே தாங்கிப் பிடிக்கிறாய்

நிலவைக் கீழே விட்டு விடாதே

எங்கள் இரவுகளை எடுத்துவிடாதே

கதிரவனின் முழு 

ஆதிக்கத்தைச் செலுத்த விடாதே

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s