கேட்டு விட்டேன் சூரியனை

கிருமித் தொல்லை
வெளியே யாருமில்லை

கோபம் வந்தது எனக்குள்ளே
முறைத்துப் பார்த்துக்
கேட்டு விட்டேன் சூரியனை
ஏன் இன்னும் சுட்டெரிக்கவில்லை கரோனாவை ?

சூரியன் பயந்துவிட்டான்
மேகத்துக்குப் பின் ஒளிந்து கொண்டான்
பின் அழுதிருப்பான் போலும்
மேலிருந்து வெகுவாய் நீர் வந்தது கீழே

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s