அவளும் நிலவும் ஒன்றோ ?

வானத்தில் ஒரு முழு நிலவு
அதைப் பார்த்ததும் எனக்கு அவள் நினைவு
அவள் இரவில் மட்டும் வருகின்றாள் என் கனவில் மட்டும் தெரிகின்றாள்
விடிந்ததும் மறைகின்றாள்

அவளும் நிலவும் ஒன்றோ ?
இஸ்ரோவின் துணைகொண்டு
இப் புதிருக்கு விடை காண்பேன்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s