இரு நிலவு ?

அவள் வீட்டு ஜன்னல் கதவு கண்ணாடியில் தெரிகிறது முழுநிலவு

ஓரிடத்தில் எப்படி இரு நிலவு ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s