நல்ல பணி செய்தாய் பனி.

தேர்தல் முடிந்தும்
யார்தான் அதிபர் ?
என்ற போட்டி
இன்னும் இருக்க

அனைத்தையும்
வெள்ளை மாளிகை ஆக்கினாய்
அனைவரையும் அதிபர் ஆக்கினாய்
நல்ல பணி செய்தாய் பனி

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s