மனிதா

ஒருவர் சுமந்து

வீட்டு அடுப்பில் வெந்து

பிறருக்கு உணவாகி

அத்தோடு முடிந்திடுமே

பிறந்த பயனை அடைந்திடுமே

இந்தப் பரங்கிக்காய்

மனிதா

நால்வர் சுமந்து

இடுகாட்டில் வெந்து

உன் வாழ்வு அது முடியும்போது

பிறருக்கு என்ன பயன் ?

இதை நீ கொஞ்சம் சிந்திப்பாய்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s