குடை

மழை அதை நிறுத்தாது குடைஆனால் அதை வைத்துத் தொடருமே மழையில் என் நடை
என்னைவிடப் பெரியது என் பிரச்சனைகள்அதைத் தீர்க்க முடியாது உன்னால்ஆனால் நீ என்னுடன் இருந்தால் போதும்எதையும் எதிர்கொள்ள முடியும் என்னால்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s