சில சமயம்

சில சமயம்
சும்மா நான் அமர்ந்து
வெளியே நடப்பதையெல்லாம்
கூர்ந்து கவனிப்பேன்
உள்ளே அதைப் பற்றி
வெகுநேரம் சிந்திப்பேன்

பல சமயம் அது
என் வாழ்வில் செம்மையாக
நான் நடக்க உதவிடுதே
என் வெற்றிக்குக் கைகொடுக்க
இசைந்திடுதே

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s