சிரி சரி

அன்பைக் கட்டி அணைத்து வாய்விட்டுச் சிரி

உலகம் உன்னை அணைத்துசொல்லும் – நீ தான் சரி

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s