ஞானம் பெற்றார்

Photo Credit : Unknown Photographer

அவர் ஓர் இடத்தில் அமர்ந்தார் போலும்
சுற்றி நடப்பதை முழுவதும் உணர்ந்தார் போலும்
மௌனமாய் இருந்து ஞானம் பெற்றார் போலும்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s