ராதையின் கிளி

ராதையின் கிளி

அவள் முகத்தில் முகமூடிஇருக்கும் வரைதான் கிளியின் பேச்சு
அவள் முகமூடி  கழட்டி ஆச்சு

பிறகு கிளிக்கு ஏது பேச வாய்ப்பு ?
முகமூடி தொட்டில் ஆச்சு

கிளி அதில் தூங்கிப்போச்சு

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s