நிமிடம்

சென்ற நிமிடம் வரை காலம்
வேகமாய் போனதே
இனிவரும் நிமிடங்களும்
அவ்வாறே போகுமே

நிமிடத்தை நிறுத்தவேண்டும்
அது நிலையாக இருக்க வேண்டும்
பின் நான் நகர்த்த அது நகர வேண்டும்

அதற்கு நான் என்ன செய்ய வேண்டும் ?

ஐயகோ இதை யோசிக்கையில்
பல நிமிடங்கள் போனதே

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s