கதிரவனும் சந்திரனும்

ஒன்று மறைய
மற்றொன்று தெரியும்

ஆனால் அவ்விரண்டும்
ஒரு வரம்புக்குள் இருக்கும்

விதி கதி சதி என்று பலர்
பலவாறு கூறுவார்

மதி கொண்டோர்
அது இயற்கையின்
நீதி என்று அறிவார்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s