புகையில்லா வண்டி இது

புகையில்லா வண்டி இது
சிலர்  இழுக்க நகரும்
சிறுவர்களின் மனதை கவரும்

கிடையாது கட்டணம்
இது இன்னும்
வரவில்லை பட்டணம்

இதில் பயணித்த பயணம் எல்லாம்
மரணத்திலும் மறவாதே

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s