இப்படத்தின் சாரம்

இது வியாபார நேரம்
பலபேர் வரக்கூடும்
பேசாதே பேரம்
நீ மீன் வாங்கினால்
குறையுமே என் கூடையின் பாரம்
பல பேர் பசியும் தீரும்.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s