ஓடியது வாடியபிறகு

ஓடியது வாடியபிறகு
செடி கொடி படர நின்றது
தான் நின்றபிறகு
பிறர் உயர வழி தந்தது

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s