நிழலும் நிஜமும்

நிழலும் நிஜமும்
இரண்டும் அழகே
நீர்வடிய நிழல் 
கலைந்திடுமே
நிஜம் மட்டும் 
உறுதியாய் நின்றிடுமே

பிறர் நிழலில் 
நீ நின்றால்
ஏது அழகு ?
நீயாக நீ இருந்தால்
தான் அழகு

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s