இலை ஒரு பயணியர் விடுதி

இலை ஒரு பயணியர் விடுதி
மேலிருந்து கீழ் வந்த மழைத்துளிகள்
அதில் அமர்ந்து சற்று ஓய்வெடுத்து
பின் இறங்கி பூமிக்குச் சென்றது

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s