அம்சுமாலி – சூரியன்

Photo : Ketan Mahida

இலை தாங்கும் ஒளியே
தூரத்தில் நீ இருந்தும்
செடி மேலே பூவானாய்
உன் பெயர் என்ன
என்று நான் கேட்க
அம்சுமாலி  எனக்கூறி
சிறிதாகி நீ மறைந்தாய்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s