ஒரு செருப்பின் மேல் அதன் இருப்பு

கையில்லை அதற்குசுற்றி நீர் இருந்தும்மூழ்கமாட்டோம் என்றுகால்கொண்டு நம்பிக்கையுடன் ஒரு செருப்பின் மேல் அதன் இருப்பு

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s