காத்திரு

காத்திரு
மீன் வந்து உன் கால் தொட்டுப் போகும்அவன் வந்து அப்பூ எடுத்து உன் தலையில் சூடக்கூடும்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s