மோடி

“கை”யுடன் மோதி
கைப்பற்றினாய் மோடி

இது யாருடைய
கை வேலை தெரியாது
மரப்பிரம்பினை நெளித்து வளைத்து
உன் உருவத்தை உருவாக்கி
நிஜம் போல ஆக்கிவிட்டார்

போடு அவர் கைக்கு ஒரு மோதிரம்
மோடி

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s