நிகழ்காலம்

கைரேகை பார்க்க வந்தேன்
உன் எதிர்காலம் நான் சொல்ல

நீ தரை மேல் கை வைத்து
ரேகை அதை மறைத்துவிட

உன் கை மேலே
அழகு ஓவியத்தைக் கண்டேனே

உன் நிகழ்காலம்
மகிழ்ச்சியாய் நகர்வதை
உணர்ந்தேனே

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s