கதிரவன் வருவான் மறுவாழ்வு தருவான்

இலை இழந்து போனதினால்
விதவையானதோ ?
வெள்ளை ஆடை உடுத்தியதோ?
மரம்

கதிரவன் வருவான் மறுவாழ்வு தருவான்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s