நம் கண்ணில் படட்டும்

அவள் ஏற்றும் அகல்விளக்கு
அடுக்கடுக்காய் அது இருக்கு

இருள் அகன்று ஒளி பெறட்டும்
அருள் தரும் தெய்வம் அது
நம் கண்ணில் படட்டும்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s