நம்பிக்கை தெரிகிறது

எண்ணெயில் ஒரு
நம்பிக்கை தெரிகிறது
அது திரி கொண்டு எரிகிறது
அது என்னைக் கவர்கிறது

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s