இலையில்லா மரத்தினிலே

Photo : R Rangaraju

இலையில்லா மரத்தினிலே
இளைப்பாறும் பறவைகள்

மனம் இருந்தால் அது போதும்
இலை வேண்டாம் கிளை போதும்
அனுசரித்து அது வாழும்
தினம் பறந்து அது பாடும்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s