வள்ளுவர்

இரண்டடியில் குறள் எழுதி 

மிக உயர்ந்து நிற்கின்றாய்
மனித வாழ்வு அதனை ஆராய்ந்து

நன்குணர்ந்து

அளவாக மிகதெளிவாக 

அழகாக எடுத்துரைத்தாய்
நீ என்றோ சொன்னதெல்லாம்

இன்றும் பொருத்தமாக  இருக்குதய்யா
ஏழு சொல்லில் சொன்னதற்குபல ஏழாயிரம் வணக்கங்கள்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s