நிவர் புயல்

நிவர் புயல் எதை நோக்கி
தெரியாது நிகாரிக்கா

ஆனால் நம்ம பயபுள்ள எல்லாம்
உன்னை நோக்கித்தான்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s